Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 27 - 34 2019-12-20

Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği)

Ahmet Enes SAĞIN [1] , Ömer KARABULUT [2]


 Beden eğitimi ve spor dersine yönelik ortaokul öğrencilerinin değerlerinin incelenmei amaçlanmaktadır. Yücekaya (2017) tarafından geliştirilen 23 maddeden oluşan “Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değer Ölçeği (BESDÖ)” kullanılmıştır. Ölçek; Saygı, Farkındalık, Milli Kültür ve Beraberlik, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Dayanışma ve Spor Kültürü olmak üzere 6 alt boyuttan meydana gelmektedir. Genel tarama modelinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada araştırma grubu olarak İstanbul ili Bağcılar ilçesinde ortaokulda okuyan 5. 6. 7. 8. sınıf 359 öğrenci oluşturmaktadır. Veri analizlerinde Independent Samples T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik değerlerinin;  Spor kültürü (X̄= 4,040), Sağlıklı yaşam ve beslenme (X̄= 4, 176), Dayanışma (X̄=4, 420), Saygı (X̄= 4,500), Milli kültür ve beraberlik (X̄= 4,025), Farkındalık (X̄= 4,644) düzeyleri yüksek olduğu belirlenmiştir.  Cinsiyet değişkeninde; farkındalık alt boyutunda kızlar lehine anlamlı bir fark ortaya çıkarken, spor yapma durumlarında spor yapan öğrenciler lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur.  Sınıf düzeyi değişkenine göre beden eğitimi dersi değer düzeylerine bakıldığında; Spor kültürü , Sağlıklı yaşam ve beslenme, Dayanışma, Saygı, Milli kültür ve beraberlik boyutlarında anlamlı düzeyde farklar olduğu ortaya çıkmıştır.

Ortaokul, Beden eğitimi dersi, Değerler eğitimi
 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aktaş N. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programında Verilen Değerleri Edinme Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı. Erzurum
 • Aracı, H. (2001). Lise Beden Eğitimi Ders Programları. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ashton, E., & Watson, B. (1998). Values education: a fresh look at procedural neutrali-ty. Educational Studies, 24(2), 183-193.
 • Çalışkur, E. A. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Değerleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki, Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Demircioğlu, İ. H. & Demircioğlu, E. (2016). Tarih eğitimi ve değerler. (Ed) R. Turan ve K. Ulusoy. Farklı yönleri ile değerler eğitimi, 269-286.
 • Dunn, J. S., Kinney, D. A. & Hofferth, S. L. (2003). Parental ideologies and children's after-school activities. American behavioral scientist, 46(10), 1359-1386.
 • Fussan, N. (2006). Einbindung Jugendlicher in Peer-Netzwerke. Welche Integra-tionsvorteile erbringt die Mitgliedschaft in Sportvereinen?. ZSE: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 26(4), 383-402.
 • Güllü, M., Arslan, C., Uğraş, S. & Görgüt, İ. (2011). Yeni ortaöğretim beden eğitimi ders programı kazanımlarının değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 122-133.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis. Essex, England.
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge journal of education, 30(2), 169-202.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri. Değerler ve Eğitimi içinde (371-396). İstanbul: Dem Yayınları.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koruç, Z. & Bayar, P. (1992). Açık okul [humaniter) sisteminde spor dersleri ve spor öğretmenin konumu. Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 25-30.
 • Işıkgöz, M. E., Esentaş, M., & Işıkgöz, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(4), 661-676.
 • İnal, A. N. (1998). Beden eğitimi ve spor bilimlerine giriş. Yyy.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. Dizinler. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Şişman, M. (2002). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sabirova, G., & Zinoviev, A. (2016). Urban local sport clubs, migrant children and youth in Russia. Community Development Journal, 51(4), 482-498.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. & Ullman, J. B. (2013). Using multivariate statistics (Vol. 6). Boston, MA: Pearson.
 • Uğraş, S. & Aral, H. Ortaokul Beden Eğitimi Ders Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Journal of Global Sport and Education Research, 1(1), 33-46.
 • Yaldız, S. A. (2013). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci Ve Ana-Baba Tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Ankara.
 • Yaman, E. (2012). Değerler Eğitimi: Eğitimde Yeni Ufuklar. Akçağ Yayınları.
 • Yaşar A. (2017). İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Katılımına Yönelik Ana Baba Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.. Erzurum.
 • Yeşil, R. & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama.
 • Yiğittir, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4 ve 5. sınıf değerlerinin kazanılma düzeyi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yücekaya, M. A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin değerlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Malatya.
 • Walseth, K. & Fasting, K. (2004). Sport as a means of integrating minority women. Sport in Society, 7(1), 109-129.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4243-8276
Author: Ahmet Enes SAĞIN
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9733-0027
Author: Ömer KARABULUT (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 20, 2019

Bibtex @research article { dagcilik644204, journal = {Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-6923}, address = {Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 17/10 Kızılay, 06420 – Çankaya / Ankara}, publisher = {Türkiye Dağcılık Federasyonu}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {27 - 34}, doi = {}, title = {Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği)}, key = {cite}, author = {SAĞIN, Ahmet Enes and KARABULUT, Ömer} }
APA SAĞIN, A , KARABULUT, Ö . (2019). Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği). Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi , 2 (2) , 27-34 . Retrieved from http://dergi.tdf.gov.tr/en/issue/50793/644204
MLA SAĞIN, A , KARABULUT, Ö . "Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği)". Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi 2 (2019 ): 27-34 <http://dergi.tdf.gov.tr/en/issue/50793/644204>
Chicago SAĞIN, A , KARABULUT, Ö . "Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği)". Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi 2 (2019 ): 27-34
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği) AU - Ahmet Enes SAĞIN , Ömer KARABULUT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 34 VL - 2 IS - 2 SN - -2667-6923 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği) %A Ahmet Enes SAĞIN , Ömer KARABULUT %T Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği) %D 2019 %J Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi %P -2667-6923 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD SAĞIN, Ahmet Enes , KARABULUT, Ömer . "Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği)". Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi 2 / 2 (December 2019): 27-34 .
AMA SAĞIN A , KARABULUT Ö . Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği). UDTD. 2019; 2(2): 27-34.
Vancouver SAĞIN A , KARABULUT Ö . Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği). Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi. 2019; 2(2): 34-27.