Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi

TELİF HAKKI DEVRİ FORMU
Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi (UDTD)
(The International Journal of Mountaineering and Climbing (IJMC))
Aşağıda gerekli bilgileri bulunan,
[Yazarların Adı Soyadı]:
tarafından/tarafımızdan yazılmış,
[Makale Adı]:
başlıklı makale içeriği, sunduğu sonuçları ve yorumları konusunda, Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi Editörlüğü’nün hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul ederiz.
Sunduğumuz makalenin orijinal olduğunu; herhangi bir başka dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını; eğer tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarıda adı geçen dergide yayınlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı devri formu ile birlikte Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi Editörlüğü’ne gönderildiğini; tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını; tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını; tüm yazarlarla ilgili e-mail ve posta adreslerinin TÜBİTAK Dergipark Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi’ne doğru girildiğini; makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini; garanti ederiz.
Makalenin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek sorumluluğu üstlenir ve imza ederiz. Bu vesileyle makalenin telif hakkı Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi’ne devredilmiştir. Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi Editörlüğü makalenin yayınlanabilesi konusunda yetkili kılınmıştır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır (Aşağıdaki bütün durumlarda makalenin Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi tarafından yayınlandığına dair tam olarak referans verilmelidir.):
1. Telif Hakkı dışında kalan patent v.b. bütün tescil edilmiş haklar.
2. Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; makalenin tümü yada bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı.
3. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.
Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına UDTD dergisinin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.
Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi ve Dergi Editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun bana/bize ait olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal izinlerin alındığını ve etik kurallara uygun hareket edildiğini taahhüt ederim/ederiz.
Bütün yazarlar tarafından imzalanmak üzere:
Yazarın Adı ve Soyadı İmzası Tarih
1-
2-
3-
NOT: Eksik imza durumunda sorumluluk imzalayan yazarlara aittir. Lütfen formu doldurunuz, çıktı alıp imzalayanız ve taratarak sisteme pdf veya jpeg olarak yükleyiniz.

Son Güncelleme Zamanı: 10.11.2023 14:39:24