Research Article
BibTex RIS Cite

Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi

Year 2018, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 8, 19.12.2018
https://doi.org/10.36415/dagcilik.428464

Abstract

Bu çalışmada, Spielberger Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılarak
dağcılık sporu ile aktif olarak ilgilenen antrenörler üzerinde test yapılmış ve
elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye
Dağcılık Federasyonu antrenörleri oluşturmaktadır. Toplamda 246 antrenör
içinden sadece 80 antrenör örneklem grubumuzu oluşturmuştur. Çalışma grubuna,
sadece Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinin kullanmış oldukları sosyal
medya üzerinden e-posta yolu ile ulaşılmıştır.Çalışma
sonucunda, cinsiyet ve yaş farklılıkları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Antrenörlük kademesi değişkenine göre yapılan değerlendirmede
bulunan anlamlı fark p<0,001 düzeyindedir. Bu fark, dağcılık sporunda uzun
yıllar geçiren antrenörlerde belirgin bir kaygı düzeyinin olması, dağcılık
sporunun doğası gereği riskli durumların çokluğu ve bu sporda edinilen
tecrübelerin farklı olmasından kaynaklanabileceği şeklinde yorumlanmıştır.Verilerin
çözümlenmesi SPSS 18,0 paket programında yapılmıştır. Tanımlayıcı
istatistiklere ait aritmetik ortalama (X), standart sapma (SS), frekans (N) ve
yüzde (%) değerleri alındıktan sonra homojenlik testi yapılmış ve normal
dağılım bulunmuştur. Verilerin normal dağılım göstermiş olmasından dolayı
parametrik testlerden t-test ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi p<0,05’dir.

References

 • Akandere, M. (1997). “Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aşçı, H. (1995). Bayan Hentbolcularda Yarışma Kaygısı, Spor Deneyimi ve Atletik Yeterlilik İlişkisi, Spor Bilimleri Dergisi, Sayı 6, 1995, s.39
 • Aşçı, H., Gökmen, H. (1995). Bayan Hentbolcularda Yarışma kaygısı (İlinois), Başarı, Spor Deneyimi ve Atletik Yeterlilik İlişkisi. Spor Bilimleri Dergi, (6)ı 38.
 • Beidel, D. C.,Turner, S. M., & Dancu, C.V. (1982). Physiological, cognitive and behavioral aspects of social anxiety. Behaviour research and therapy, 23(2), 109-117.
 • Dolaşır, S. (2006). Antrenörlük Etiği ve İlkeleri, Gazi Kitapevi, Baran Ofset: Ankara
 • Gümüş, M. (2002). Profesyonel Futbol Takımlarında Puan Sıralamasına Göre Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Güner, G., Bener, Ö. (2011). Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde aile içi algılama biçimleri. TSA Dergisi, 15(3): 157-171
 • Koptagel, G. (1984). Tıpsal Psikoloji, Beta Basım, Yayım, Dağıtım, İstanbul, s.126
 • Güvendi, B., Türksoy, A., Keskin, N., Altıncı, E., Şahin, S. (2016). Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7
 • Kırkpınar, İ. (1995). “Anksiyete bozukluklarının etyolojisi” Anksiyete Monografları serisi 2, Hekimler yayın birliği 55-96
 • Leary, M. L. (1983). Social anxiousness: the constructanditsmeasurement. Journal Of Personality Assessment, 47(1), 66-75.
 • Leary, M. R., Kowalski, R. M. (1995). Social anxiety. New York: The Guilford Press.
 • McLean, Peter, D. (2001). Anxiety Disorders in Adults: An Evidence-Based Approach to Psychological treatment. Cary, NC, USA: Oxford University Press.
 • Gündüz, N. (1992).“Bazı Orta Öğretim Kurumlarındaki Sporcu Öğrencilerin Sportif Başarıları ile Kaygı Durumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, İzmir.
 • Özgül, F. (2003). Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinde Durumluluk ve Sürekli Kaygı düzeyleri. Yüksek Lisans. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 5.
 • Özusta, G. (1995). Çocuklar İçinDurumluluk–Sürekli Kaygı Envanterinin Uyarlama Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 32-44.
 • Sanders, D. J. (2003). Counselling for Anxiety Problems (Second Edition). London, GBR Sage Publications, Incorporated.
 • Scovel T. (1978). “The Effect of Affect on Foreign Language Learning A Review of theAnxietyResearch”. Language Learning, 28 (1)ı 129-142.
 • Tiryaki, Ş. (2000). Spor psikolojisi, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara.
Year 2018, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 8, 19.12.2018
https://doi.org/10.36415/dagcilik.428464

Abstract

References

 • Akandere, M. (1997). “Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aşçı, H. (1995). Bayan Hentbolcularda Yarışma Kaygısı, Spor Deneyimi ve Atletik Yeterlilik İlişkisi, Spor Bilimleri Dergisi, Sayı 6, 1995, s.39
 • Aşçı, H., Gökmen, H. (1995). Bayan Hentbolcularda Yarışma kaygısı (İlinois), Başarı, Spor Deneyimi ve Atletik Yeterlilik İlişkisi. Spor Bilimleri Dergi, (6)ı 38.
 • Beidel, D. C.,Turner, S. M., & Dancu, C.V. (1982). Physiological, cognitive and behavioral aspects of social anxiety. Behaviour research and therapy, 23(2), 109-117.
 • Dolaşır, S. (2006). Antrenörlük Etiği ve İlkeleri, Gazi Kitapevi, Baran Ofset: Ankara
 • Gümüş, M. (2002). Profesyonel Futbol Takımlarında Puan Sıralamasına Göre Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Güner, G., Bener, Ö. (2011). Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde aile içi algılama biçimleri. TSA Dergisi, 15(3): 157-171
 • Koptagel, G. (1984). Tıpsal Psikoloji, Beta Basım, Yayım, Dağıtım, İstanbul, s.126
 • Güvendi, B., Türksoy, A., Keskin, N., Altıncı, E., Şahin, S. (2016). Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7
 • Kırkpınar, İ. (1995). “Anksiyete bozukluklarının etyolojisi” Anksiyete Monografları serisi 2, Hekimler yayın birliği 55-96
 • Leary, M. L. (1983). Social anxiousness: the constructanditsmeasurement. Journal Of Personality Assessment, 47(1), 66-75.
 • Leary, M. R., Kowalski, R. M. (1995). Social anxiety. New York: The Guilford Press.
 • McLean, Peter, D. (2001). Anxiety Disorders in Adults: An Evidence-Based Approach to Psychological treatment. Cary, NC, USA: Oxford University Press.
 • Gündüz, N. (1992).“Bazı Orta Öğretim Kurumlarındaki Sporcu Öğrencilerin Sportif Başarıları ile Kaygı Durumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, İzmir.
 • Özgül, F. (2003). Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinde Durumluluk ve Sürekli Kaygı düzeyleri. Yüksek Lisans. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 5.
 • Özusta, G. (1995). Çocuklar İçinDurumluluk–Sürekli Kaygı Envanterinin Uyarlama Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 32-44.
 • Sanders, D. J. (2003). Counselling for Anxiety Problems (Second Edition). London, GBR Sage Publications, Incorporated.
 • Scovel T. (1978). “The Effect of Affect on Foreign Language Learning A Review of theAnxietyResearch”. Language Learning, 28 (1)ı 129-142.
 • Tiryaki, Ş. (2000). Spor psikolojisi, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Medicine
Journal Section Articles
Authors

Nevzat Tezer 0000-0001-5690-5181

Publication Date December 19, 2018
Submission Date May 30, 2018
Acceptance Date December 7, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Tezer, N. (2018). Dağcılık Antrenörlerinin Kaygı Düzeyleri İncelemesi. Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 1(1), 1-8. https://doi.org/10.36415/dagcilik.428464