Research Article
BibTex RIS Cite

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Spor Yapma Durumlarına Göre Atılganlık ve Akran Zorbalığı Özelliklerinin İncelenmesi, Bitlis İli Örneği

Year 2018, Volume: 1 Issue: 1, 25 - 30, 19.12.2018
https://doi.org/10.36415/dagcilik.481567

Abstract

Bu araştırmada, ilköğretim ikinci kademe
olarak adlandırılan 5, 6, 7 ve 8. sınıfa giden öğrencilerin spor yapma
durumlarına göre değerlendirilerek atılganlık ve akran Zorbalığı özelliklerinin
karşılaştırması yapılmak istenmiştir. Araştırma Bitlis ilinde faaliyetlerine
devam eden ve öğrenci potansiyeli bakımından en kalabalık 3 okulda yapılmıştır.
Yaşları 10-15 olan 185 kız, 209 erkek toplamda 394 öğrenci örneklem grubunu
oluşturmuştur. Veri tabanlarından gerekli literatür araştırması yapıldıktan
sonra, Topukçu (1982) tarafından geliştirilen Atılganlık envanteri ve Mynard ve
Joseph (2000) tarafından geliştirilen Gültekin ve Sayıl (2005) tarafından Türkçe
uyarlaması yapılan Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği kullanılmıştır.

Veriler araştırmacılar
tarafından düzenlenen kişisel bilgi formu ile Atılganlık ve Akran Zorbalığı
puanları ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi SPSS 16,0 paket
programında yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere ait aritmetik ortalama (
), standart
sapma (SS) ve frekans (N) değerleri verilmiştir. V
erilerin normal ve
homojen dağılım gösterip göstermediği incelenmiş, Skewness-Kurtosis basıklık
çarpıklık değerlerine de bakılarak uygun parametrik testler uygulanmıştır. 
Atılganlık puanlarına bakıldığında öğrenim
görülen sınıf, doğum yeri, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu
değişkenlerinde anlamlı fark ortaya çıkmıştır. 
Akran Zorbalığı
puanlarına bakıldığı zaman da cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve sporcu olma
değişkenlerinde anlamlı fark ortaya çıkmıştır.

References

 • Aydın, B. (1991). “Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Açısından Atılganlık Seviyesinin İncelenmesi”. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi. 3: 25-36.
 • Çınkır, Ş., Kepenekçi, Y.K. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 34, 236-253.
 • Gökler, R. (2009). Okullarda akran zorbalığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 511-537.
 • Güler, D., Aydos, L., Koç, H. (2005). Devlet ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin eğitim düzeylerinin ve sportif faaliyetlere katılımlarının atılganlıklarına etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminin Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu.
 • Gültekin, Z. (2003). Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Jakubowski-Spector, P. (1973). “Facilitating the Growth of Women through Assertiveness Training”. The Counselling Psychologist. 4: 75-86.
 • Karaman-Kepenekçi, Y., Çınkır, Ş. (2001). Lise düzeyinde öğrenciler arasında kabagüç. (yayınlanmamış araştırma raporu). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Ankara.
 • Kartal, H. (2009). The ratio of bullying and victimization among Turkish elementary school students and its relationship to gender and grade level. Social Science, 20(2), 109-119.
 • Mynard, H., Joseph, S. (1997). Bully/victim problems and their association with Eysenck’s personality dimensions in 8 to 13 years old. British Journal Education Psychology. 85, 197–201.
 • Pişkin, M. (2006). Zorbalığa ilişkin yanlış algı, inanç ve düşünceler. Öğretmen Dünyası, 317, 13-15.
 • Tekin, M., Akandere, M., Arslan, F. (2006). Spor yapan ve yapmayan ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre atılganlık düzeylerinin incelenmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 996
 • Tiryaki, Ş., Erdil, G., Acar, M., Emlek, Y. (1991). Sporcu ve Sporcu Olmayan Gençlerin Kişilik Özellikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 26: 19-23.
 • Yurtal, F., Cenkseven, F. (2007). İlköğretim okullarında zorbalığın yaygınlığı ve doğası. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(28), 1-13.

Investigation of the Words of Assertiveness and Peer Bullying According to the Situation of Doing Sports in the Second Level Students in Primary Education, The Case of Bitlis Province

Year 2018, Volume: 1 Issue: 1, 25 - 30, 19.12.2018
https://doi.org/10.36415/dagcilik.481567

Abstract

In this study it is aimed to compare
assertiveness and peer bullying speciallities among students from 5,6,7 and 8th
classes evaluating about their doing sport habbits.Study took place at the most
crowded and still active 3 schools of Bitlis Province. 185 female and 209 male
totally 394 students aged 10-15 samples participated to the study. After
determining general data base literatures Assertiveness Inventory by Topukçu
(1982) and Peer Bullying Scale developed by Mynard and Joseph (2000) and
translated in to Turkish by Gültekin and Sayıl (2005) is used.

Data obtained from personal information
form and Assertiveness and Peer Bullying scores and analysed with SPSS 16.0 . Arithmetic
mean of descriptive statistics coded as (X), standard deviation, as (SS) and
frequency as (N). Data is determined for it’s normality and homogenity, and
appropriate parametric test is used through Skewness-Kurtosis test. 
It is clear from assertveness scores that
there are significant differences among class level, birth place and education
level of mother – father variables. 
About Peer Bullying there are significant
differences among gender, level of class and doing sport variables. 

References

 • Aydın, B. (1991). “Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Açısından Atılganlık Seviyesinin İncelenmesi”. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi. 3: 25-36.
 • Çınkır, Ş., Kepenekçi, Y.K. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 34, 236-253.
 • Gökler, R. (2009). Okullarda akran zorbalığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 511-537.
 • Güler, D., Aydos, L., Koç, H. (2005). Devlet ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin eğitim düzeylerinin ve sportif faaliyetlere katılımlarının atılganlıklarına etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminin Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu.
 • Gültekin, Z. (2003). Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Jakubowski-Spector, P. (1973). “Facilitating the Growth of Women through Assertiveness Training”. The Counselling Psychologist. 4: 75-86.
 • Karaman-Kepenekçi, Y., Çınkır, Ş. (2001). Lise düzeyinde öğrenciler arasında kabagüç. (yayınlanmamış araştırma raporu). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Ankara.
 • Kartal, H. (2009). The ratio of bullying and victimization among Turkish elementary school students and its relationship to gender and grade level. Social Science, 20(2), 109-119.
 • Mynard, H., Joseph, S. (1997). Bully/victim problems and their association with Eysenck’s personality dimensions in 8 to 13 years old. British Journal Education Psychology. 85, 197–201.
 • Pişkin, M. (2006). Zorbalığa ilişkin yanlış algı, inanç ve düşünceler. Öğretmen Dünyası, 317, 13-15.
 • Tekin, M., Akandere, M., Arslan, F. (2006). Spor yapan ve yapmayan ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre atılganlık düzeylerinin incelenmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 996
 • Tiryaki, Ş., Erdil, G., Acar, M., Emlek, Y. (1991). Sporcu ve Sporcu Olmayan Gençlerin Kişilik Özellikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 26: 19-23.
 • Yurtal, F., Cenkseven, F. (2007). İlköğretim okullarında zorbalığın yaygınlığı ve doğası. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(28), 1-13.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Furkan Kazancı 0000-0002-6612-8512

Büşra Hicran İlci

Publication Date December 19, 2018
Submission Date November 12, 2018
Acceptance Date December 11, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Kazancı, F., & İlci, B. H. (2018). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Spor Yapma Durumlarına Göre Atılganlık ve Akran Zorbalığı Özelliklerinin İncelenmesi, Bitlis İli Örneği. Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 1(1), 25-30. https://doi.org/10.36415/dagcilik.481567