Research Article
BibTex RIS Cite

Spor Bilimlerinde Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Macera Davranışı Arama ve Akademik Başarılarının İncelenmesi

Year 2020, Volume: 3 Issue: 2, 53 - 63, 30.12.2020
https://doi.org/10.36415/dagcilik.831777

Abstract

Bu çalışmada spor bilimlerinde lisans eğitimi gören ve farklı sporlar yapan öğrencilerin macera arama davranışları ve akademik başarılarını etkileyen unsurların incelenmesi amaçlanmıştır. Temel olarak öğrencilerin macera davranış yönelimleri ve akademik başarıları (AB) incelenerek sporun bu yönelimlere katkısının ne kadar olduğunu değerlendirmeye çalışılmıştır. Çalışmaya Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nden 17 farklı il dahil edilmiştir. Çalışma grubu olarak 21 farklı üniversitenin spor bilimleri fakültelerinin ve beden eğitimi ve spor yüksekokullarının farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler olarak belirlenmiştir. Araştırmaya yaşları 18-36 olan 99 kadın ve 170 erkek toplamda 269 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Próchniak (2017) tarafından geliştirilen Aykora ve Tekin tarafından (2020) Türkçe’ye uyarlanan Macera Davranışı Arama Ölçeği (MDAÖ) kullanılmıştır. Akademik Başarı durumları, öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları 4lük sistemde 3 gruba alınarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirme aşamasında SPSS 18,0 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere ait aritmetik ortalama (X̄), standart sapma (SS), frekans (N) ve yüzde (%) değerleri verilmiştir. Verilerin normal ve homojen dağılım gösterip göstermediği incelenmiş, basıklık çarpıklık değerlerine bakılarak uygun parametrik testler uygulanmıştır. MDAÖ puanlarında yapılan ikili gruplar karşılaştırmalarında lisanslı spor yapma durumu değişkeninde istatistiki açıdan anlamlı fark görülmektedir. İstatistikler incelendiğinde macera arama davranışı puanlarının öğrenim görülen bölüm değişkenine göre [t(269)=0,760, p=,973] anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. İstatistikler incelendiğinde macera arama davranışı puanlarının akademik başarı durumuna göre [t(269)=3,152, p=,044] anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Yapılan spor branşı değişkenine göre veriler incelendiğinde sadece MDAÖ puanlarında istatistiki açıdan anlamlı fark görülmektedir. Yapılmak istenen macera sporu değişkenine göre veriler incelendiğinde MDAÖ puanlarında istatistiki açıdan anlamlı fark olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, MDAÖ puanlarında yapılan ikili gruplar karşılaştırmalarında lisanslı spor yapma durumu değişkeninde istatistiki açıdan anlamlı farkın var olduğu tespit edilmiştir. Macera arama davranışı puanlarının öğrenim görülen bölüm değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Macera arama davranışı puanlarının akademik başarı durumuna göre anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Yapılan spor branşı değişkenine göre veriler incelendiğinde sadece MDAÖ puanlarında istatistiki açıdan anlamlı gözlemlenmiştir. Yapılmak istenen macera sporu değişkenine göre veriler incelendiğinde MDAÖ puanlarında istatistiki açıdan anlamlı farkın olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Alemdağ, C. ve Öncü, E. (2015). Kolb öğrenme stili modeline göre beden eğitimi öğretmeni adayları. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-12.
 • Aykora, E. & Tekin, A. (2020). Macera Davranışı Arama Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması, Turansam, 46(12), 233-240.
 • Aykora, E. & Uğraş, S. (2020). Investigation of The Relationship Between Attitude Against Extracurricular Sport Activities and Levels of Attachment to School of High School Students With Structural Equation Model, International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.5, pp.561-592.
 • Baumann, S. (1986). Praxis der Sportpychologie. München BLV Verlagsgesellschaft GmbH (Çev. İkizler, H.C., Özcan, A.O. (1994). Uygulamalı Spor Psikolojisi, İstanbul Alfa Bas. Yay. Dağ.)
 • Blackmore, J. (1996). Pedagogy: Learning styles
 • Bloom, E. L., Karagiannakis, A., Toste, J. R. & Heath, N. L. (2007). Severity of academic achievement and social skills deficits. Canadian Journal of Education, 30(3), 911-930
 • Can, H. (2001). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal.
 • Carr, A. (1998). Mountain Madness: Guided Mountaineering In New Zealand's Southern Alps, The Adventure Experience Paradigm And Non-Outdoor Leisure Pursuits, Department Of Tourism, University Of Otago, New Zealand, (1): 3-5.
 • Ciccomascolo, L. E. ve Sullivan, E. C. (2013). The dimensions of physical education. Jones & Bartlett learning. Burlington, MA.N
 • Çelebi. M, & Ozen. G. (2004). University students and adventure education programmes: A study of meanings and experience of adventure training activities. In W. Krause (Ghair), Outdoor and adventure education – developments and programmes. Symposium conducted at the meeting of the International Gonference on Leisure, Tourism & Sport-Education, Integration, Innovation, Gologne, German.
 • Çelik, F. ve Şahin, H. (2011). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğretmen adaylarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf düzeyi bakımından öğrenme stillerinin incelenmesi (MAKÜ örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 23-38.
 • Duran, B. (2020a). Sprint Antrenmanları, Edt. Özen, G. Koç, H. (Sporun Kavramsal Temelleri-4), İstanbul, Efe Akademi Yayınevi.
 • Duran, B. (2020b). The Examination Of The Relationship Between The Basic Motoric Features Of 10-12 Age Group Women Athletes Between Tennis Education Levels, Edt. Karataş. Ö., (Theory and Research in Sport Sciences), Ankara, Gece Kitaplığı.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Gezer, D. E. (2010). Farklı spor branşlarındaki sporcuların sosyal beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Gürer, B. (2012) Investigating The Leadership Skills In Outdoor Sports & Search And Rescue, Abant İzzet Baysal University, Unpublished PhD thesis, 178.
 • Hansen, E. B. & Breivik, G. (2001). Sensation seeking as a predictor of positive and negative risk behaviour among adolescents. Personality and Individual Differences, 30(4), 627-640.
 • Heper, E., Koca, C., Ertan, H., Kale, M., Terek, S., Karabudak, E., & Ertan, H. (2012). Spor Bilimleri ile İlgili Kavramlar ve Sporun Tarihsel Gelişimi. H. Ertan (Ed.), Spor Bilimlerine Giriş (1. Baskı, ss. 11–12). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
 • Karayol, M. (2013). Takım Sporları Ve Doğa Sporları Yapan Erkek Sporcuların Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü BES ABD Yüksek Lisans Tezi.
 • Koç, N. (1981). Liselerde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi Yayınları.
 • Koç, Ş. (1994). Spor psikolojisine giriş. İzmir: Saray Medikal Yayıncılık.
 • Lirgg, C. D. (1991). Gender differences in self-confidence in physical activity: A meta-analysis of recent studies. Journal of Sports and Exercise Psychology. 8: 294-310.
 • McKenzie, M. D. (2000). How are adventure education program outcomes achieved?: A review of the literatüre, Australian Journal of Outdoor Education, (5)1: 19-28.
 • Okuyucu, C., Ramazanoğlu, F., Tel, M. (2006). Çevresel Faktörlerdeki Değişimin Serbest Zaman Faaliyetlerine Etkileri, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.
 • Pintrich, P. R., Schunk, D. H. (2002). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. Prentice Hall, 2nd Edition, New Jersey.
 • Puchan, H. (2005). "Living “extreme”: Adventure sports, media and commercialisation". Journal of Communication Management, 9(2): 171-178.
 • Próchniak, P. (2017). Adventure Behavior Seeking Scale, Behav. Sci., 7(35); doi:10.3390/bs7020035
 • Reynolds, K. D., Killen, J. D., Bryson, S. W., Maron, D. J., Taylor, J. B., Maccoloy, N. & Farguhar, J. W. (1990). Psycosocial Predictors of Physical Activity in Adolescents. Previous Medicine, 19(5), 541-551.
 • Ristori, C. A., Eberman, L. E., Tripp, B. L. ve Kaminsky, T. W. (2011). Athletic training student learning style. International Journal of Athletic Therapy and Training, 16(2), 33-37.
 • Rovegno, I. (1998). The development of in-service teachers’ knowledge of a constructivist approach to physical education: teaching beyond activities. Resarch Quarterly for Exercise and Sport, 69(2), 147- 62. doi:10.1080/02701367.1998.10607680
 • Rovegno, I. ve Bandhauer, D. (1997). Psychological dispositions that facilitated and sustained the development of knowledge of a constructivist approach to physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 16(2), 136-54.
 • Ryan, J. G. & Dzewaltowski, D. A. (2002). Comparing the Relationship Between Different Types of Self-Efficacy and Physical Activity in Youth. Health Education and Behavior, 29: 491.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th Ed.). Boston: Allyn And Bacon.
 • Toros, T. (2001). Elit ve Elit Olmayan Erkek Basketbolcularda Hedef Yönelimi, Güdüsel İklim ve Hedeflerin Özgünlük Güçlük Derecesi Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Voight, D. (1998). Spor Sosyolojisi. İstanbul: Kurtis Matbaacılık.
 • Wagner, R. J. & Campbell, J. (1994). Outdoor based experiential training: Improving transfer of training using virtual reality. Journal of Management Development, 13(7), 4-11.
 • Witman, J. P. (1995). Characteristics of adventure programs valued by adolescents in treatment. Monograph on Youth in the 1990s. 4: 127-135.
 • Yalız, D. ve Erişti, B. (2010). Anadolu Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Celal Bayar University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 4(4), 156-163.
 • Yavuzer, H. (1998). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Year 2020, Volume: 3 Issue: 2, 53 - 63, 30.12.2020
https://doi.org/10.36415/dagcilik.831777

Abstract

References

 • Alemdağ, C. ve Öncü, E. (2015). Kolb öğrenme stili modeline göre beden eğitimi öğretmeni adayları. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-12.
 • Aykora, E. & Tekin, A. (2020). Macera Davranışı Arama Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması, Turansam, 46(12), 233-240.
 • Aykora, E. & Uğraş, S. (2020). Investigation of The Relationship Between Attitude Against Extracurricular Sport Activities and Levels of Attachment to School of High School Students With Structural Equation Model, International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.5, pp.561-592.
 • Baumann, S. (1986). Praxis der Sportpychologie. München BLV Verlagsgesellschaft GmbH (Çev. İkizler, H.C., Özcan, A.O. (1994). Uygulamalı Spor Psikolojisi, İstanbul Alfa Bas. Yay. Dağ.)
 • Blackmore, J. (1996). Pedagogy: Learning styles
 • Bloom, E. L., Karagiannakis, A., Toste, J. R. & Heath, N. L. (2007). Severity of academic achievement and social skills deficits. Canadian Journal of Education, 30(3), 911-930
 • Can, H. (2001). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal.
 • Carr, A. (1998). Mountain Madness: Guided Mountaineering In New Zealand's Southern Alps, The Adventure Experience Paradigm And Non-Outdoor Leisure Pursuits, Department Of Tourism, University Of Otago, New Zealand, (1): 3-5.
 • Ciccomascolo, L. E. ve Sullivan, E. C. (2013). The dimensions of physical education. Jones & Bartlett learning. Burlington, MA.N
 • Çelebi. M, & Ozen. G. (2004). University students and adventure education programmes: A study of meanings and experience of adventure training activities. In W. Krause (Ghair), Outdoor and adventure education – developments and programmes. Symposium conducted at the meeting of the International Gonference on Leisure, Tourism & Sport-Education, Integration, Innovation, Gologne, German.
 • Çelik, F. ve Şahin, H. (2011). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğretmen adaylarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf düzeyi bakımından öğrenme stillerinin incelenmesi (MAKÜ örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 23-38.
 • Duran, B. (2020a). Sprint Antrenmanları, Edt. Özen, G. Koç, H. (Sporun Kavramsal Temelleri-4), İstanbul, Efe Akademi Yayınevi.
 • Duran, B. (2020b). The Examination Of The Relationship Between The Basic Motoric Features Of 10-12 Age Group Women Athletes Between Tennis Education Levels, Edt. Karataş. Ö., (Theory and Research in Sport Sciences), Ankara, Gece Kitaplığı.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Gezer, D. E. (2010). Farklı spor branşlarındaki sporcuların sosyal beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Gürer, B. (2012) Investigating The Leadership Skills In Outdoor Sports & Search And Rescue, Abant İzzet Baysal University, Unpublished PhD thesis, 178.
 • Hansen, E. B. & Breivik, G. (2001). Sensation seeking as a predictor of positive and negative risk behaviour among adolescents. Personality and Individual Differences, 30(4), 627-640.
 • Heper, E., Koca, C., Ertan, H., Kale, M., Terek, S., Karabudak, E., & Ertan, H. (2012). Spor Bilimleri ile İlgili Kavramlar ve Sporun Tarihsel Gelişimi. H. Ertan (Ed.), Spor Bilimlerine Giriş (1. Baskı, ss. 11–12). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
 • Karayol, M. (2013). Takım Sporları Ve Doğa Sporları Yapan Erkek Sporcuların Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü BES ABD Yüksek Lisans Tezi.
 • Koç, N. (1981). Liselerde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi Yayınları.
 • Koç, Ş. (1994). Spor psikolojisine giriş. İzmir: Saray Medikal Yayıncılık.
 • Lirgg, C. D. (1991). Gender differences in self-confidence in physical activity: A meta-analysis of recent studies. Journal of Sports and Exercise Psychology. 8: 294-310.
 • McKenzie, M. D. (2000). How are adventure education program outcomes achieved?: A review of the literatüre, Australian Journal of Outdoor Education, (5)1: 19-28.
 • Okuyucu, C., Ramazanoğlu, F., Tel, M. (2006). Çevresel Faktörlerdeki Değişimin Serbest Zaman Faaliyetlerine Etkileri, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.
 • Pintrich, P. R., Schunk, D. H. (2002). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. Prentice Hall, 2nd Edition, New Jersey.
 • Puchan, H. (2005). "Living “extreme”: Adventure sports, media and commercialisation". Journal of Communication Management, 9(2): 171-178.
 • Próchniak, P. (2017). Adventure Behavior Seeking Scale, Behav. Sci., 7(35); doi:10.3390/bs7020035
 • Reynolds, K. D., Killen, J. D., Bryson, S. W., Maron, D. J., Taylor, J. B., Maccoloy, N. & Farguhar, J. W. (1990). Psycosocial Predictors of Physical Activity in Adolescents. Previous Medicine, 19(5), 541-551.
 • Ristori, C. A., Eberman, L. E., Tripp, B. L. ve Kaminsky, T. W. (2011). Athletic training student learning style. International Journal of Athletic Therapy and Training, 16(2), 33-37.
 • Rovegno, I. (1998). The development of in-service teachers’ knowledge of a constructivist approach to physical education: teaching beyond activities. Resarch Quarterly for Exercise and Sport, 69(2), 147- 62. doi:10.1080/02701367.1998.10607680
 • Rovegno, I. ve Bandhauer, D. (1997). Psychological dispositions that facilitated and sustained the development of knowledge of a constructivist approach to physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 16(2), 136-54.
 • Ryan, J. G. & Dzewaltowski, D. A. (2002). Comparing the Relationship Between Different Types of Self-Efficacy and Physical Activity in Youth. Health Education and Behavior, 29: 491.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th Ed.). Boston: Allyn And Bacon.
 • Toros, T. (2001). Elit ve Elit Olmayan Erkek Basketbolcularda Hedef Yönelimi, Güdüsel İklim ve Hedeflerin Özgünlük Güçlük Derecesi Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Voight, D. (1998). Spor Sosyolojisi. İstanbul: Kurtis Matbaacılık.
 • Wagner, R. J. & Campbell, J. (1994). Outdoor based experiential training: Improving transfer of training using virtual reality. Journal of Management Development, 13(7), 4-11.
 • Witman, J. P. (1995). Characteristics of adventure programs valued by adolescents in treatment. Monograph on Youth in the 1990s. 4: 127-135.
 • Yalız, D. ve Erişti, B. (2010). Anadolu Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Celal Bayar University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 4(4), 156-163.
 • Yavuzer, H. (1998). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
There are 39 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Medicine
Journal Section Articles
Authors

Umut Dinçer 0000-0003-0245-5351

Publication Date December 30, 2020
Submission Date November 26, 2020
Acceptance Date December 13, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Dinçer, U. (2020). Spor Bilimlerinde Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Macera Davranışı Arama ve Akademik Başarılarının İncelenmesi. Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 3(2), 53-63. https://doi.org/10.36415/dagcilik.831777