Review
BibTex RIS Cite

EGZERSİZİN OMURGA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Year 2021, Volume: 4 Issue: 1, 13 - 22, 07.09.2021
https://doi.org/10.36415/dagcilik.960226

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, egzersizin omurga üzerindeki etkisini araştıran çalışmaları bir araya getirerek, egzersiz türleri, omurga problemleri ve oluşan herhangi bir rahatsızlıkta hangi egzersiz türünün kullanılması gerektiği konusunda genel bilgiler vermektir. Egzersizin omurgaya faydası olduğu gibi birçok etkene de faydalı olduğundan egzersizin gerekliliğini göstermesi bakımından literatüre katkı sağlamaktadır.
Materyal ve Metot: Makale taraması Google Akademik, Dergipark ve YÖKTEZ kullanarak araştırma konusuna uygun olan 20 makale araştırmaya dâhil edilmiştir. Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır.
Bulgular: Bulgular bölümündeki tabloda literatür taraması sonucu seçilen 20 çalışmanın yılı, örneklemi, amacı ve önemli sonuçları yer almaktadır.
Sonuç: Egzersizin insan yaşamına ve omurga sağlığına iyi geldiği, her tedavi için kişiye ve omurga problemine göre egzersiz türlerinin de değiştiği, düzenli egzersiz yaparak bu problemlerin oluşma oranının düştüğü, her bir egzersiz türünün önemli olduğu ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Çoğu insan bel problemi yaşadığı için çalışmalarda bel rahatsızlıklarında yoğunlaşma olduğu tespit edilmiştir.

References

 • AÇBAY, E. (2019). Lomber disk hernisi olan bireylerde mikrodiskektomi cerrahisinin erken dönemde ağrı, yaşam kalitesi ve fonksiyonelliğe etkisi (Tezli yüksek lisans). Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • AKBEY, H.(2019). Ney ve keman icracılarında servikal bölge problemleri ve egzersiz eğitiminin etkinliği(Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • AKTAN, B.(2015). Klinik pilates egzersizleri ve doğuma hazırlık eğitiminin sadece doğum eğitimine göre doğum sonuçları üzerine etkisi(Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ARDIÇ, F.(2014). Egzersizin sağlık yararları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2014;60 (Özel Sayı 2):S9-S14. DOI: 10.5152/tftrd.2014.33716
 • ATALAY, E.(2014). Kronik bel ağrılı hastalarda, boyun ve sırt egzersizleri ile desteklenmiş klasik bel egzersiz programının ağrı ve fonksiyonel kısıtlılığa etkisi (Uzmanlık Tezi). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa.
 • ATALAY, S.(2020). Pilates egzersizlerinin kadın beyaz yakalılarda esneklik, core kuvveti ve kas iskelet sistemi hastalıkları üzerine etkilerinin incelenmesi(Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ATILGAN, E.(2013). Kronik bel ağrılı olgularda yoganın ve fizyoterapi programının yaşam kalitesi, denge, ağrı düzeyi ve uyku kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması(Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • BEZER M, AKGÜLLE A.H, ŞİRİN E.Derleme: Faset Sendromu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
 • BİLGİÇ M, DUYMAZ T.(2018). Geç ergenlik döneminde kısa süreli olarak uygulanan postür düzeltici egzersiz ve germe kombinasyonunun esneklik, ağrı ve depresyon puanı üzerine olan etkisinin araştırılması. IGUSABDER, 4 (2018): 318-329
 • CAN, M.(2019). Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanımına yönelik geliştirilen postüral düzgünlük mobil uygulamasının kas-iskelet sistemi problemleri ve egzersiz alışkanlığı üzerine etkisi(Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ÇAVUŞ, F. (2016). Torakal Kifoz Tedavisinde Postural Kinezyo Bantlamanın Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.
 • COŞKUN G, CAN F.(2012). Kronik bel ağrısında dinamik ve statik stabilizasyon egzersizlerinin ağrı ve fonksiyonel düzeye etkileri. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2012;23(2):65-72
 • ÇINAR V, ÖNER S, SARIKAYA M, AKBULUT T.(2018, Ekim). 10-13 yaş grubu hentbolcularda dört haftalık pliometrik antrenmanların bazı fiziksel özelliklere etkisi. Uluslararası Müzik Dans Ve Sağlık Kongresi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • ÇOLAK T. K, AKÇAY B, APTİ A.(2020). Skolyoz tedavisinde schroth yöntemi. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt:7, Sayı:1, 2020 doi: 10.21020/husbfd.601264
 • ÇOLAK TK, YELDAN İ, DİKİCİ F, Skolyozda sagital planda uygulanan simetrik mobilizasyon egzersizlerinin omurga esnekliği ve gövde rotasyon açısına etkisi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2015; 26(2):51-58.
 • ÇUNİ, B.(2015). Anti-tnf alfa tedavisi alan ve almayan ankilozan spondilit hastalarında egzersizin kas gücüne etkisi(Uzmanlık Tezi). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara.
 • DOĞRUER, Ö. (2010). Kronik non-spesifik bel ağrılı hastalarda iki farklı egzersizin fiziksel fonksiyon üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • EGESOY H, ALPTEKİN A, YAPICI A.(2018). Sporda kor egzersizler. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), 4(1): 10-21
 • FERAH, İ. Ö.(2011). Kronik bel ağrısı olan hastalarda lomber dinamik stabilizasyon egzersizleri ve bu egzersizlere eklenen sürekli, kesikli ve plasebo ultrason tedavisinin etkinliği(Uzmanlık Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir.
 • GÖKGÜL, B. Ş.(2013). Kadınlarda sekiz haftalık döngüsel egzersiz ve pilates egzersizlerinin bazı fiziksel özelliklere ve kan yağlarına etkisi(Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • GÜNEY, T. (2019). Adölesan kız çocuklarında omuz retraksiyon ortezi ve postür egzersizlerinin kifoza olan etkisinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. HÜRER, C. (2018). Sagital servikal dizilim bozukluğu olan masa başı çalışanlarda klinik pilates ile ev egzersiz programlarının etkinliği: randomize karşılaştırmalı çalışma(Yüksek Lisans Tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Kuzey Kıbrıs.
 • KAPLAN, H. G.(2007). Ankara üniversitesi öğretmen elemanlarının egzersiz önerileri hakkındaki bilgi ve görüşleri(Yüksek Lisans Tezi). ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Ankara.
 • KARACA, N. B.(2018). Ankilozan spondilitli hastalarda anti-tnf tedavisi ile eş zamanlı başlatılan bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı'nın hastalığın semptomları üzerine etkilerinin araştırılması(Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KARAHAN, A. Y.(2011). Başarısız bel cerrahisi sendromu tedavisinde farklı egzersiz programlarının etkinliğinin karşılaştırılması(Uzmanlık Tezi). Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya.
 • KARASEL, S. A.(2008). Kronik bel ağrılı hastalarda sadece egzersiz tedavisi ile egzersiz tedavisine ek olarak sürekli / kesikli kısa dalga diatermi tedavilerinin karşılaştırılması(Uzmanlık Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.
 • KISA E.P, OTMAN S.(2020). Skolyoz Odaklı Egzersizler-Yedi Büyük Okulun Kapsamlı İncelemesi. Sdü Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 11 Sayı 2, İstanbul. KÖSE, K. Ç. Omurga Anatomisi. “http://drkose.com/tr/lordoz/#more-383” adresinden alınmıştır.
 • KUDAŞ S, YÖRÜBULUT M, ERGEN E. (2008). Derleme: sporcuda bel ağrısı -nedenleri ve tedavi yaklaşımları. Spor Hekimliği Dergisi, Cilt: 43, S. 129-140
 • KURTİŞOĞLU B, ÖZCAN G.H, ÖZCAN S.(2016, Eylül). Halk oyunları çalışmalarında ısınma-soğuma egzersizleri ve önemi.2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi E-Bildiriler Kitabı. Müzik Eğitimi Yayınları, Muğla.
 • MOUSTAFA E, BİRKAN S.T. (2018). Derleme: Spondilolistezis: Etiyoloji, Tanı, Klinik Özellikler ve Tedavi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2018;71(3):118-126
 • ÖKSÜZ, S.(2017). Ankilozan spondilit hastalarında klinik pilates egzersizlerinin aerobik egzersiz ile birlikte uygulandığındaki etkinliğinin araştırılması(Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ÖNGEL, Y. (2019). Egzersiz yapan ve yapmayan ofis çalışanlarının fonksiyonel hareket taraması skorlarının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖZAL, M. (2020) . Genel Antrenman Bilimi: Antrenmanla İlgili Temel Kuram Ve Kavramlar. Mehmet Özal (Ed.), Hareket ve Antrenman Bilimleri I ( s. 6). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Özgür, A. Boyun Fıtığı Nedir? Boyun Fıtığı Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? . “ https://www.medicalpark.com.tr/boyun-fitigi/hg-1775” adresinden alınmıştır.
 • SALTAN, A.(2018). Kadınlarda pilates temelli egzersizin postür, yaşam kalitesi, depresyon belirtileri ve ağrı üzerine etkisinin araştırılması. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp.Derg. 2018; 32 (1): 31 - 36 SAVAŞ, S. (2003). Skolyozun konservatif tedavisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3):33-38
 • Sevimli D, Sanrı M, Altuğ M.(2016). Bir skolyoz hastasının tedavisinde düzeltici egzersizlerin etkisi: olgu sunumu. Smyrna Tıp Dergisi , 40
 • SÖYÜNOV, S. (2009). Non-spesifik bel ağrılı hastaların öğrenme stratejileri ile ev egzersiz programının doğru algılanması arasındaki ilişki(Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • ŞAHİN, M.E.(2021). Skolyoz hastaları için omurga ağrılarını hafifleten karbon filmli. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. Özel Sayı 22, S. 416-420. DOI: 10.31590/ejosat.849840
 • ŞİMSEK D, KATIRCI H.(2011). Pilates egzersizlerinin postural stabilite ve spor performansı üzerine etkileri: sistematik bir literatür incelemesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 2
 • TAKİNACI, Z. D.(2011). Ankilozan spondilit tedavisinde balneoterapi, peloidoterapi ve egzersiz tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması(DOKTORA TEZİ). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • TÜRKMEN C, KÖSE N.(2017). Servikal bölgede dejenerasyonu olan bir olguda servikal stabilizasyon egzersizlerinin servikal lordoz ve özür üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü. Fizyoterapistler ve öğrenciler için e-kitap 2017(1)
 • VAROL, C. (2019). Skolyozlu olgularda egzersizin solunum fonksiyonlarına ve yaşam kalitesine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • VERGİLİ, Ö. (2012). Sağlıklı sedanter bayanlarda kalistenik – pilates egzersizlerinin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri (DOKTORA TEZİ). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • YAMANER, F. Antrenman bilgisi. http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/materyaller/farukyamaner@hititedutr271220155W2H4R5T.pdf adresinden alınmıştır.
 • YAZAR T, ALTUN N.(2007). Dejeneratif omurga hastalıkları. Türk Omurga Derneği Yayınları – 2. Ankara.
 • YOLGÖSTEREN, E.(2006). Postoperatif bel ağrılı hastalarda su içi ve su dışı egzersiz etkinliği(Uzmanlık Tezi). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa.
Year 2021, Volume: 4 Issue: 1, 13 - 22, 07.09.2021
https://doi.org/10.36415/dagcilik.960226

Abstract

References

 • AÇBAY, E. (2019). Lomber disk hernisi olan bireylerde mikrodiskektomi cerrahisinin erken dönemde ağrı, yaşam kalitesi ve fonksiyonelliğe etkisi (Tezli yüksek lisans). Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • AKBEY, H.(2019). Ney ve keman icracılarında servikal bölge problemleri ve egzersiz eğitiminin etkinliği(Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • AKTAN, B.(2015). Klinik pilates egzersizleri ve doğuma hazırlık eğitiminin sadece doğum eğitimine göre doğum sonuçları üzerine etkisi(Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ARDIÇ, F.(2014). Egzersizin sağlık yararları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2014;60 (Özel Sayı 2):S9-S14. DOI: 10.5152/tftrd.2014.33716
 • ATALAY, E.(2014). Kronik bel ağrılı hastalarda, boyun ve sırt egzersizleri ile desteklenmiş klasik bel egzersiz programının ağrı ve fonksiyonel kısıtlılığa etkisi (Uzmanlık Tezi). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa.
 • ATALAY, S.(2020). Pilates egzersizlerinin kadın beyaz yakalılarda esneklik, core kuvveti ve kas iskelet sistemi hastalıkları üzerine etkilerinin incelenmesi(Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ATILGAN, E.(2013). Kronik bel ağrılı olgularda yoganın ve fizyoterapi programının yaşam kalitesi, denge, ağrı düzeyi ve uyku kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması(Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • BEZER M, AKGÜLLE A.H, ŞİRİN E.Derleme: Faset Sendromu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
 • BİLGİÇ M, DUYMAZ T.(2018). Geç ergenlik döneminde kısa süreli olarak uygulanan postür düzeltici egzersiz ve germe kombinasyonunun esneklik, ağrı ve depresyon puanı üzerine olan etkisinin araştırılması. IGUSABDER, 4 (2018): 318-329
 • CAN, M.(2019). Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanımına yönelik geliştirilen postüral düzgünlük mobil uygulamasının kas-iskelet sistemi problemleri ve egzersiz alışkanlığı üzerine etkisi(Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ÇAVUŞ, F. (2016). Torakal Kifoz Tedavisinde Postural Kinezyo Bantlamanın Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.
 • COŞKUN G, CAN F.(2012). Kronik bel ağrısında dinamik ve statik stabilizasyon egzersizlerinin ağrı ve fonksiyonel düzeye etkileri. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2012;23(2):65-72
 • ÇINAR V, ÖNER S, SARIKAYA M, AKBULUT T.(2018, Ekim). 10-13 yaş grubu hentbolcularda dört haftalık pliometrik antrenmanların bazı fiziksel özelliklere etkisi. Uluslararası Müzik Dans Ve Sağlık Kongresi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • ÇOLAK T. K, AKÇAY B, APTİ A.(2020). Skolyoz tedavisinde schroth yöntemi. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt:7, Sayı:1, 2020 doi: 10.21020/husbfd.601264
 • ÇOLAK TK, YELDAN İ, DİKİCİ F, Skolyozda sagital planda uygulanan simetrik mobilizasyon egzersizlerinin omurga esnekliği ve gövde rotasyon açısına etkisi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2015; 26(2):51-58.
 • ÇUNİ, B.(2015). Anti-tnf alfa tedavisi alan ve almayan ankilozan spondilit hastalarında egzersizin kas gücüne etkisi(Uzmanlık Tezi). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara.
 • DOĞRUER, Ö. (2010). Kronik non-spesifik bel ağrılı hastalarda iki farklı egzersizin fiziksel fonksiyon üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • EGESOY H, ALPTEKİN A, YAPICI A.(2018). Sporda kor egzersizler. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), 4(1): 10-21
 • FERAH, İ. Ö.(2011). Kronik bel ağrısı olan hastalarda lomber dinamik stabilizasyon egzersizleri ve bu egzersizlere eklenen sürekli, kesikli ve plasebo ultrason tedavisinin etkinliği(Uzmanlık Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir.
 • GÖKGÜL, B. Ş.(2013). Kadınlarda sekiz haftalık döngüsel egzersiz ve pilates egzersizlerinin bazı fiziksel özelliklere ve kan yağlarına etkisi(Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • GÜNEY, T. (2019). Adölesan kız çocuklarında omuz retraksiyon ortezi ve postür egzersizlerinin kifoza olan etkisinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. HÜRER, C. (2018). Sagital servikal dizilim bozukluğu olan masa başı çalışanlarda klinik pilates ile ev egzersiz programlarının etkinliği: randomize karşılaştırmalı çalışma(Yüksek Lisans Tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Kuzey Kıbrıs.
 • KAPLAN, H. G.(2007). Ankara üniversitesi öğretmen elemanlarının egzersiz önerileri hakkındaki bilgi ve görüşleri(Yüksek Lisans Tezi). ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Ankara.
 • KARACA, N. B.(2018). Ankilozan spondilitli hastalarda anti-tnf tedavisi ile eş zamanlı başlatılan bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı'nın hastalığın semptomları üzerine etkilerinin araştırılması(Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KARAHAN, A. Y.(2011). Başarısız bel cerrahisi sendromu tedavisinde farklı egzersiz programlarının etkinliğinin karşılaştırılması(Uzmanlık Tezi). Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya.
 • KARASEL, S. A.(2008). Kronik bel ağrılı hastalarda sadece egzersiz tedavisi ile egzersiz tedavisine ek olarak sürekli / kesikli kısa dalga diatermi tedavilerinin karşılaştırılması(Uzmanlık Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.
 • KISA E.P, OTMAN S.(2020). Skolyoz Odaklı Egzersizler-Yedi Büyük Okulun Kapsamlı İncelemesi. Sdü Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 11 Sayı 2, İstanbul. KÖSE, K. Ç. Omurga Anatomisi. “http://drkose.com/tr/lordoz/#more-383” adresinden alınmıştır.
 • KUDAŞ S, YÖRÜBULUT M, ERGEN E. (2008). Derleme: sporcuda bel ağrısı -nedenleri ve tedavi yaklaşımları. Spor Hekimliği Dergisi, Cilt: 43, S. 129-140
 • KURTİŞOĞLU B, ÖZCAN G.H, ÖZCAN S.(2016, Eylül). Halk oyunları çalışmalarında ısınma-soğuma egzersizleri ve önemi.2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi E-Bildiriler Kitabı. Müzik Eğitimi Yayınları, Muğla.
 • MOUSTAFA E, BİRKAN S.T. (2018). Derleme: Spondilolistezis: Etiyoloji, Tanı, Klinik Özellikler ve Tedavi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2018;71(3):118-126
 • ÖKSÜZ, S.(2017). Ankilozan spondilit hastalarında klinik pilates egzersizlerinin aerobik egzersiz ile birlikte uygulandığındaki etkinliğinin araştırılması(Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ÖNGEL, Y. (2019). Egzersiz yapan ve yapmayan ofis çalışanlarının fonksiyonel hareket taraması skorlarının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖZAL, M. (2020) . Genel Antrenman Bilimi: Antrenmanla İlgili Temel Kuram Ve Kavramlar. Mehmet Özal (Ed.), Hareket ve Antrenman Bilimleri I ( s. 6). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Özgür, A. Boyun Fıtığı Nedir? Boyun Fıtığı Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? . “ https://www.medicalpark.com.tr/boyun-fitigi/hg-1775” adresinden alınmıştır.
 • SALTAN, A.(2018). Kadınlarda pilates temelli egzersizin postür, yaşam kalitesi, depresyon belirtileri ve ağrı üzerine etkisinin araştırılması. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp.Derg. 2018; 32 (1): 31 - 36 SAVAŞ, S. (2003). Skolyozun konservatif tedavisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3):33-38
 • Sevimli D, Sanrı M, Altuğ M.(2016). Bir skolyoz hastasının tedavisinde düzeltici egzersizlerin etkisi: olgu sunumu. Smyrna Tıp Dergisi , 40
 • SÖYÜNOV, S. (2009). Non-spesifik bel ağrılı hastaların öğrenme stratejileri ile ev egzersiz programının doğru algılanması arasındaki ilişki(Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • ŞAHİN, M.E.(2021). Skolyoz hastaları için omurga ağrılarını hafifleten karbon filmli. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. Özel Sayı 22, S. 416-420. DOI: 10.31590/ejosat.849840
 • ŞİMSEK D, KATIRCI H.(2011). Pilates egzersizlerinin postural stabilite ve spor performansı üzerine etkileri: sistematik bir literatür incelemesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 2
 • TAKİNACI, Z. D.(2011). Ankilozan spondilit tedavisinde balneoterapi, peloidoterapi ve egzersiz tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması(DOKTORA TEZİ). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • TÜRKMEN C, KÖSE N.(2017). Servikal bölgede dejenerasyonu olan bir olguda servikal stabilizasyon egzersizlerinin servikal lordoz ve özür üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü. Fizyoterapistler ve öğrenciler için e-kitap 2017(1)
 • VAROL, C. (2019). Skolyozlu olgularda egzersizin solunum fonksiyonlarına ve yaşam kalitesine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • VERGİLİ, Ö. (2012). Sağlıklı sedanter bayanlarda kalistenik – pilates egzersizlerinin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri (DOKTORA TEZİ). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • YAMANER, F. Antrenman bilgisi. http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/materyaller/farukyamaner@hititedutr271220155W2H4R5T.pdf adresinden alınmıştır.
 • YAZAR T, ALTUN N.(2007). Dejeneratif omurga hastalıkları. Türk Omurga Derneği Yayınları – 2. Ankara.
 • YOLGÖSTEREN, E.(2006). Postoperatif bel ağrılı hastalarda su içi ve su dışı egzersiz etkinliği(Uzmanlık Tezi). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa.
There are 46 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Medicine
Journal Section Review
Authors

Pınar Arslan 0000-0001-6995-0854

Publication Date September 7, 2021
Submission Date June 30, 2021
Acceptance Date September 5, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Arslan, P. (2021). EGZERSİZİN OMURGA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 4(1), 13-22. https://doi.org/10.36415/dagcilik.960226