Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİ VE ONLARIN SORUNLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ NİTEL ARAŞTIRMALARDAN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 37 - 51, 31.12.2022
https://doi.org/10.36415/dagcilik.1191775

Öz

Bu araştırmada eğitimin, beden eğitiminin öneminden bahsedilerek beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve onların sorunları hakkında yapılan çalışmaların meta-sentez yöntemi kullanılarak değerlendirmesi amaçlanmıştır. Verilere “beden eğitimi, beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve spor öğretmenleri, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorunları, nitel; beden eğitimi ve nitel,” anahtar kelimeleri Google Akademik, yöktezarsivi.com ve Yöktez’e aratılarak ulaşılmıştır. Belirlenen ölçütlere uygun 47 makale ve 11 tez olmak üzere toplamda 58 araştırma çalışmada kullanılmıştır. Kullanılan çalışmalardaki örneklem grubunu beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır. Sorunlar imkân yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, dersin işlenişinde ve okulda karşılaşılan sorunlar, lisans programından kaynaklanan sorunlar ve diğer sorunlar olmak üzere 4 temada incelenmiştir. Çalışmalardaki en fazla sorunun olduğu temaların “dersin işlenişinde ve okulda karşılaşılan sorunlar” ve “imkân yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aksakal, N. (2018), Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim İçeriğinin Değerlendirilmesi Ve Kurs Program Önerisi, [Doctoral Dissertation, Anadolu University (Turkey)].
 • Alıncak, F. (2021), Göreve Yeni Başlayan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterlik Algılarının Ve Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 232-247.
 • Alıncak, F., & Pancar, Z. (2021), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(2), 439-453.
 • Arslan, P. (2021), Ortaokul Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor Etiğine İlişkin Görüşleri, Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 4(2), 136-150.
 • Aslan, M., & Sağın, A. E., (2021)., Türkiye’deki Okul Sporları Organizasyonlarının Bu Organizasyonlara Katılan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi, Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 26-50.
 • Aytaç, K. Y., Abakay, U., & Alıncak, F. (2017), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okul Dışında Yapmış Olduğu Faaliyetlerin Değerlendirilmesi, Turkish Studies (Elektronik), 12(21), 45-58.
 • Başkonuş, T. (2018), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Tutum Ve Yeterliklerinin İncelenmesi.
 • Can, H. C., Güvendi, B. & Işım, A. T., (2020), Beden Eğitimi Öğretmenlerine Göre Öğretim Yöntemleri, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3), 33-43.
 • Çağlayan, G. N., & Ağgön, E., (2021), Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi Ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri/Teacher's Opinions On The Basic Philosophy And General Objectives Of The Physical Education And Sports Course Teaching Program. Anatolia Sport Research, 2(2), 26-32.
 • Çetin, M., Yılmaz, S. H., & İlhan, L. (2021), Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 136-161.
 • Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2015). Eğitimde Teknoloji Kullanım Sürdürülebilirliği Üzerine Yapılan Çalışmalardaki Genel Eğilimler: Bir Tematik İçerik Analizi Çalışması, Eğitim Ve Bilim, 40(178).
 • Demirhan, G., Bulca, Y., Saçlı, F., & Kangalgil, M. (2014). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-2), 57-68.
 • Deveci, Ö., & Aykaç, N. (2018), Temel Eğitimde Yaşanan Sorunları İnceleyen Çalışmaların Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 277-301.
 • Eren, G., (2019), 5. Sınıf Beden Eğitimi Ve Spor Öğretim Programının Uygulama Sürecinin İncelenmesi: Çoklu Durum Çalışması Örneği, (Master's Thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Esentürk, O. K., & Güngör, N. B. (2019), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Yöneticiliğe Yönelim Nedenleri, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 250-264.
 • Esentürk, O. K., Yılmaz, A., İlhan, E. L., & Kan, A., (2019), Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi, Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(2), 63-88.
 • Güven, Ş., (2021), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Beden Eğitimi Dersine Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler, Spor Eğitim Dergisi, 5(2), 1-10.
 • Karataş, E. Ö., & Güllü, M. (2021), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Üzerine Nitel Bir İnceleme, Tarih Okulu Dergisi, 14(51), 1192-1211.
 • Karataş, E. Ö., (2021), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sorunları, Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 1-14.
 • Kayışoğlu, N. B., Çetin, M., Bostanoğlu, S., & Çil, H., (2022), Uzaktan Eğitim Sürecinde Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Ders Verimliliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 27(1), 69-88.
 • Kılıçaslan, U., & Baş, M., (2020), Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretim Programında Yapılan Değişikliklere Öğretmenlerin Bakış Açısı, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3), 100-108.
 • Lermi, E., (2016), Otizmli Öğrencilerin Kaynaştırma Ortamında Beden Eğitimi Dersine Katılımlarının Beden Eğitimi Öğretmenleri Ve Ebeveynler Bakış Açısından İncelenmesi, (Master's Thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Mirzeoğlu, A. D., Yaralı, S. S., Çoknaz, D., & Özmen, S. (2019), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Gözünden Dersleri Ve Meslekleri (Sakarya Örneği), Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(2), 111-131.
 • Nalbant, S. (2018). Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumlarının Beden Eğitimi Öğretmeni İstihdamına Bakış Açısı, Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 68-83.
 • Namlı, A. K., & Temel, C. (2019), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Lisans Programinin Değerlendirilmesi Ve Program Önerisi, Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 321-351.
 • Orhan, B. E., Uzunçayır, D., & İlhan, L. (2021), Kaynaştırma Eğitimi Sürecinde Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüş Ve Önerileri, Aksaray University Journal Of Sport And Health Researches, 2(1), 28-49.
 • Özbek, D., Özdaş, F., & Kavan, N. (2021), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Göçmen Öğrencilere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması, Milli Eğitim Dergisi, 50(1), 785-806.
 • Özcan, G., & Mirzeoğlu, A. D. (2014), Beden Eğitimi Öğretim Programına İlişkin Öğrenci, Veli Ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 98-121.
 • Özdemir, A. (2021), Beden Eğitimi Ve Spor Alanında Yapılmış Nitel Çalışmaların İncelenmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması, (Master's Thesis, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Özdemir, N., (2018), Geleceğin Beden Eğitimi Öğretmenleri Sporda Kadının Yerini Nasıl Tanımlıyor?, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(1), 119-124.
 • Özen, G., Güllü, M., & Uğraş, S. (2016), Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ders içi ve dışı etkinliklerinde teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili görüşleri, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 24-37.
 • Öztürk, İ. E. (2021), Değişen Eğitim Anlayışında Öğretmenlerin Güncel Beden Eğitimine Yönelik Görüş Ve Davranışlarının Belirlenmesi: Fenomenolojik Bir Çalışma, [Doctoral Dissertation, Bursa Uludag University (Turkey)]99.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri.
 • Polat, S., & Ay, O., (2016), Meta-Sentez: Kavramsal Bir Çözümleme, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 52-64.
 • Sagin, A. E., Gullu, M., & Ugras, S. (2020), Beden Eğitimi Zümre Öğretmenlerinin İşbirliği Düzeyinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması. Mediterranean Journal Of Educational Research, 14(32), 369-388.
 • Sağın, A. E. (2018), Öğretmen Dönüşümü Özelinde Beden Eğitimi Öğretmenliği: Nereden? Nereye?, (Master's Thesis, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Salman, U., & Sarı, İ., (2020), Beden Eğitimi Öğretmenleri, Öğrenciler Ve Ailelerin Bakış Açısı İle Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi: Yeni Bir Uygulama, Spormetre, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 77-103.
 • Sezen, M. S. (2019), Beden Eğitimi Ve Spor Dersinin Uygulanmasında Karşılaşılan Problemler; Okul Yöneticileri Ve Öğretmen Görüşleri, (Master's Thesis, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).
 • Şahin, M., & Dönmez, B. (2014), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı Hakkında Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 44(202), 193-214.
 • Şirinkan, A., & Gündoğdu, K. (2011), Öğretmenlerin İlköğretim Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretim Programı Ve Planlarına İlişkin Algıları, İlköğretim Online, 10(1), 144-159.
 • Temiz, C. N., & Sivrikaya, A. H. (2021), Beden Eğitimi Ve Spor Dersinde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi (Yurt İçi Ve Yurt Dışı Değerlendirmesi), Avrasya Spor Bilimleri Ve Eğitim Dergisi, 3(1), 12-39.
 • Uğraş, S. (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, (Master's Thesis, İnönü Üniversitesi).
 • Uğraş, S. (2018), Beden Eğitimi Öğretmenleri Kendilerini Hangi Konularda Yetersiz Hissediyor?, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-16.
 • Uğraş, S. (2018), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Etik Ve Mesleki Motivasyon Durumlarının Değerlendirilmesi.
 • Uğraş, S., & Akbuğa, T. (2019), Beden Eğitimi Derslerindeki Spor Yaralanmaları Ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri, Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 2(2), 11-26.
 • Uğraş, S., Güllü, M., & Yücekaya, M. A. (2019), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliğindeki İlk Yılım, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 242-259.
 • Uğraş, S., Güllü, M., Eroğlu, E., & Gökmen, Ö. Z. E. N. (2017), Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak Ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 8-20.
 • Ünlü, H., & Aydos, L. (2008), Beden Eğitimi Dersinde Sınıf Yönetimi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-7.
 • Ünlü, H., & Aydos, L., (2010), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterlilikleri Üzerine Bir Derleme, Milli Eğitim Dergisi, 40(187), 172-192.
 • Yağmur, M. (2020), İmam-Hatip Ortaokulu Meslek Dersleri Öğretmenleri, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenleri İle Öğrencilerin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine İlişkin Görüşleri, (Master's Thesis, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Yıkılmaz, A., & Alıncak, F., (2021), Ücretli Öğretmenlik Yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 57-70.
 • Yıldız, Ö., Yıldız, O. M., & Çağlayan, H. (2013), Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi, Bartın University Journal Of Faculty Of Education, 2(1), 253-269.
 • Yıldız, S., & Bektaş, F. (2020), Eba Tv’de Yayınlanan Beden Eğitimi Etkinliklerinin Veli Ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 969-987.
 • Yılmaz, A., Esentürk, O. K., & İlhan, E. L. (2018), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları Ve Öğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma Araştırma Yaklaşımı, Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2091-2103.
 • Yılmaz, E. B. (2019), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sağlıkla İ̇lgili Fiziksel Uygunluk Bilgisini Ders Uygulamalarına Aktarma Süreçlerinin Öğretmen Ve Öğrenci Gözüyle İncelenmesi, (Master's Thesis, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Yılmaz, G., K., (2015), Türkiye'deki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Çalışmalarının Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması. Eğitim Ve Bilim, 40(178), 103-122.
 • Aykora, E., & Uğraş, S. (2020). Investigating theattitudes of special educated physical education prospective teachers towards disabled people. Physical education of students, 24(1), 11-18
Toplam 57 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Avcı 0000-0003-3676-470X

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 19 Ekim 2022
Kabul Tarihi 21 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Avcı, A. (2022). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİ VE ONLARIN SORUNLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ NİTEL ARAŞTIRMALARDAN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI. Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 5(2), 37-51. https://doi.org/10.36415/dagcilik.1191775