Research Article
BibTex RIS Cite

Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği)

Year 2019, Volume: 2 Issue: 2, 27 - 34, 20.12.2019
https://doi.org/10.36415/dagcilik.644204

Abstract

 Beden eğitimi ve spor dersine yönelik
ortaokul öğrencilerinin değerlerinin incelenmei amaçlanmaktadır.
Yücekaya (2017)
tarafından geliştirilen 23 maddeden oluşan “Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değer
Ölçeği (BESDÖ)” kullanılmıştır. Ölçek; Saygı, Farkındalık, Milli Kültür ve
Beraberlik, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Dayanışma ve Spor Kültürü olmak üzere 6
alt boyuttan meydana gelmektedir. Genel tarama modelinden
betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada
araştırma grubu olarak İstanbul ili Bağcılar ilçesinde ortaokulda okuyan 5. 6.
7. 8. sınıf 359 öğrenci oluşturmaktadır. Veri analizlerinde Independent Samples
T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır.Öğrencilerin
beden eğitimi dersine yönelik değerlerinin; 
Spor kültürü (X̄= 4,040), Sağlıklı yaşam ve beslenme (X̄= 4, 176), Dayanışma
(
X̄=4, 420), Saygı
(
X̄= 4,500), Milli
kültür ve beraberlik (
X̄= 4,025), Farkındalık (X̄= 4,644) düzeyleri yüksek olduğu belirlenmiştir.  Cinsiyet değişkeninde; farkındalık alt boyutunda
kızlar lehine anlamlı bir fark ortaya çıkarken, spor yapma durumlarında
spor yapan
öğrenciler lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur.  
Sınıf düzeyi değişkenine göre beden eğitimi dersi değer düzeylerine
bakıldığında; Spor kültürü , Sağlıklı yaşam ve beslenme, Dayanışma, Saygı,
Milli kültür ve beraberlik boyutlarında anlamlı düzeyde farklar olduğu ortaya
çıkmıştır.

References

 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aktaş N. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programında Verilen Değerleri Edinme Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı. Erzurum
 • Aracı, H. (2001). Lise Beden Eğitimi Ders Programları. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ashton, E., & Watson, B. (1998). Values education: a fresh look at procedural neutrali-ty. Educational Studies, 24(2), 183-193.
 • Çalışkur, E. A. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Değerleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki, Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Demircioğlu, İ. H. & Demircioğlu, E. (2016). Tarih eğitimi ve değerler. (Ed) R. Turan ve K. Ulusoy. Farklı yönleri ile değerler eğitimi, 269-286.
 • Dunn, J. S., Kinney, D. A. & Hofferth, S. L. (2003). Parental ideologies and children's after-school activities. American behavioral scientist, 46(10), 1359-1386.
 • Fussan, N. (2006). Einbindung Jugendlicher in Peer-Netzwerke. Welche Integra-tionsvorteile erbringt die Mitgliedschaft in Sportvereinen?. ZSE: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 26(4), 383-402.
 • Güllü, M., Arslan, C., Uğraş, S. & Görgüt, İ. (2011). Yeni ortaöğretim beden eğitimi ders programı kazanımlarının değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 122-133.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis. Essex, England.
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge journal of education, 30(2), 169-202.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri. Değerler ve Eğitimi içinde (371-396). İstanbul: Dem Yayınları.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koruç, Z. & Bayar, P. (1992). Açık okul [humaniter) sisteminde spor dersleri ve spor öğretmenin konumu. Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 25-30.
 • Işıkgöz, M. E., Esentaş, M., & Işıkgöz, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(4), 661-676.
 • İnal, A. N. (1998). Beden eğitimi ve spor bilimlerine giriş. Yyy.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. Dizinler. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Şişman, M. (2002). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sabirova, G., & Zinoviev, A. (2016). Urban local sport clubs, migrant children and youth in Russia. Community Development Journal, 51(4), 482-498.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. & Ullman, J. B. (2013). Using multivariate statistics (Vol. 6). Boston, MA: Pearson.
 • Uğraş, S. & Aral, H. Ortaokul Beden Eğitimi Ders Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Journal of Global Sport and Education Research, 1(1), 33-46.
 • Yaldız, S. A. (2013). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci Ve Ana-Baba Tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Ankara.
 • Yaman, E. (2012). Değerler Eğitimi: Eğitimde Yeni Ufuklar. Akçağ Yayınları.
 • Yaşar A. (2017). İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Katılımına Yönelik Ana Baba Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.. Erzurum.
 • Yeşil, R. & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama.
 • Yiğittir, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4 ve 5. sınıf değerlerinin kazanılma düzeyi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yücekaya, M. A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin değerlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Malatya.
 • Walseth, K. & Fasting, K. (2004). Sport as a means of integrating minority women. Sport in Society, 7(1), 109-129.
Year 2019, Volume: 2 Issue: 2, 27 - 34, 20.12.2019
https://doi.org/10.36415/dagcilik.644204

Abstract

References

 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aktaş N. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programında Verilen Değerleri Edinme Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı. Erzurum
 • Aracı, H. (2001). Lise Beden Eğitimi Ders Programları. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ashton, E., & Watson, B. (1998). Values education: a fresh look at procedural neutrali-ty. Educational Studies, 24(2), 183-193.
 • Çalışkur, E. A. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Değerleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki, Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Demircioğlu, İ. H. & Demircioğlu, E. (2016). Tarih eğitimi ve değerler. (Ed) R. Turan ve K. Ulusoy. Farklı yönleri ile değerler eğitimi, 269-286.
 • Dunn, J. S., Kinney, D. A. & Hofferth, S. L. (2003). Parental ideologies and children's after-school activities. American behavioral scientist, 46(10), 1359-1386.
 • Fussan, N. (2006). Einbindung Jugendlicher in Peer-Netzwerke. Welche Integra-tionsvorteile erbringt die Mitgliedschaft in Sportvereinen?. ZSE: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 26(4), 383-402.
 • Güllü, M., Arslan, C., Uğraş, S. & Görgüt, İ. (2011). Yeni ortaöğretim beden eğitimi ders programı kazanımlarının değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 122-133.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis. Essex, England.
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge journal of education, 30(2), 169-202.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri. Değerler ve Eğitimi içinde (371-396). İstanbul: Dem Yayınları.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koruç, Z. & Bayar, P. (1992). Açık okul [humaniter) sisteminde spor dersleri ve spor öğretmenin konumu. Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 25-30.
 • Işıkgöz, M. E., Esentaş, M., & Işıkgöz, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(4), 661-676.
 • İnal, A. N. (1998). Beden eğitimi ve spor bilimlerine giriş. Yyy.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. Dizinler. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Şişman, M. (2002). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sabirova, G., & Zinoviev, A. (2016). Urban local sport clubs, migrant children and youth in Russia. Community Development Journal, 51(4), 482-498.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. & Ullman, J. B. (2013). Using multivariate statistics (Vol. 6). Boston, MA: Pearson.
 • Uğraş, S. & Aral, H. Ortaokul Beden Eğitimi Ders Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Journal of Global Sport and Education Research, 1(1), 33-46.
 • Yaldız, S. A. (2013). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci Ve Ana-Baba Tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Ankara.
 • Yaman, E. (2012). Değerler Eğitimi: Eğitimde Yeni Ufuklar. Akçağ Yayınları.
 • Yaşar A. (2017). İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Katılımına Yönelik Ana Baba Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.. Erzurum.
 • Yeşil, R. & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama.
 • Yiğittir, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4 ve 5. sınıf değerlerinin kazanılma düzeyi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yücekaya, M. A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin değerlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Malatya.
 • Walseth, K. & Fasting, K. (2004). Sport as a means of integrating minority women. Sport in Society, 7(1), 109-129.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Medicine
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Enes Sağın 0000-0002-4243-8276

Ömer Karabulut 0000-0002-9733-0027

Publication Date December 20, 2019
Submission Date November 7, 2019
Acceptance Date December 19, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Sağın, A. E., & Karabulut, Ö. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği). Uluslararası Dağcılık Ve Tırmanış Dergisi, 2(2), 27-34. https://doi.org/10.36415/dagcilik.644204